Dataskydd

Einar Mattsson värdesätter allas rätt till privatliv. Vi ska hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt, transparent och säkert sätt. Du ska kunna känna dig trygg med att vi gör vårt bästa för att värna ditt privatliv.

Senast reviderad: 2023-11-16

Den 25 maj 2018 infördes dataskyddsförordningen, GDPR inom hela EU. Förordningen kom till för att stärka skyddet för våra personuppgifter. Skyddet av personuppgifter (dataskydd) handlar om var och ens rätt till privatliv. Rätten till privatliv är en grundläggande rättighet och en förutsättning för en rad andra rättigheter, exempelvis åsiktsfrihet.

Personuppgiftsansvarig

Inom koncernen Einar Mattsson är olika bolag personuppgiftsansvariga beroende på vilken personuppgiftsbehandling det gäller. Mer information om vem som är personuppgiftsansvarig finner du under varje enskild personkategori. Om du exempelvis är boende så är din hyresvärd personuppgiftsansvarig, hyresvärd framgår av hyresavtalet.

Söker du jobb hos oss eller är involverad i en rekryteringsprocess så är den personuppgiftsansvarige det rekryterande bolaget.  

Bolag inom Einar Mattsson behandlar personuppgifter i samband med bostadsuthyrning, bostadsrättsförsäljning, rekrytering och vid besök på webbsidan. För att underlätta för dig och effektivisera vår hantering av registrerades rättigheter har vi valt att dela in de vars personuppgifter vi behandlar i olika så kallade kategorier av registrerade: Arbetssökande, besökare, boende, förvaltningskunder och leverantörer.

Kontaktuppgifter

Einar Mattsson
Box 171 43
104 62 Stockholm
08-586 263 00
Besöksadress Rosenlundsgatan 58, Stockholm

dataskydd@einarmattsson.se

Dina dataskyddsrättigheter

Som registrerad har du olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter gäller mellan dig och den personuppgiftsansvarige.

Du kan läsa mer om vad som gäller för samtliga rättigheter hos IMY. 

Du har följande rättigheter som registrerad:

Du har rätt till information om hanteringen av personuppgifter. Det är den informationen du får här eller då vi samlar in dina personuppgifter. Om du ändå har frågor om hanteringen kan du kontakta oss.

Du kan läsa mer om rätten till information hos IMY.

Du har rätt till tillgång, vilket innebär att du har rätt att få information om ifall vi behandlar personuppgifter om dig just nu och i så fall även få en kopia av uppgifterna. Det innebär inte en rätt att få ut handlingarna i sig. Det betyder att du har rätt att få ut uppgiften som står i ett dokument men inte dokumentet i sig. I vissa fall kan vi ändå välja att lämna ut dokumentet. Det är alltså inte samma rättighet som offentlighetsprincipen som gäller i förhållande till myndigheter och kommunala bolag.

Du har inte rätt att få kopior av uppgifter som innehåller andras personuppgifter eller om ett utlämnande kan innebära risk för någon annans fri- och rättigheter, det senare inkluderar även situationer där ett utlämnande kan innebära att vi inte kan tillvarata våra intressen i en rättslig process. Om det rör sig om inspelat material behöver du specificera mellan vilka datum och tider din begäran gäller.

Vi behöver viss information från dig för att kunna uppfylla rätten till tillgång. Vi behöver också säkerställa att du är du så att inte obehöriga får del av dina uppgifter.

Du kan läsa mer om rätten till tillgång hos IMY.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Beroende på ändamålet kan du också ha rätt att få komplettera ofullständiga personuppgifter. De uppgifter du lämnar på Mina sidor kan du själv ändra.

Du kan läsa mer om rätten till rättelse hos IMY.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter raderade. Denna rättighet gäller endast om vi inte längre behöver ha uppgifterna, om vår intresseavvägning inte väger tyngre eller om vi behandlat uppgifterna med grund i ditt samtycke. För det mesta använder vi inte samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Om du står i vår bostadskö kan du själv radera dina uppgifter genom att ta bort/avsluta ditt konto. Då tas du och dina uppgifter bort från bostadskön liksom din kötid.

Om det finns lagstiftning som ställer krav på lagring eller om vi behöver ha uppgifterna kvar så kan vi inte radera dem. Då raderas uppgifterna när kravet på lagring löpt ut eller uppgifterna inte behövs längre.

Du kan läsa mer om rätten till radering hos IMY.

Du har under vissa förutsättningar rätt att kräva att hanteringen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller om du tycker att uppgifterna är felaktiga, om behandlingen är olaglig, om vi inte behöver uppgifterna längre men du behöver dem, eller om du invänt mot behandlingen (se nedan under invändning).

Du kan läsa mer om rätten till begränsning hos IMY.

Om vår hantering grundar sig på ett samtycke från dig eller på avtal mellan Einar Mattsson och dig och behandlingen sker automatiserat har du rätt att begära ut uppgifterna och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Skyldigheten att föra över uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig föreligger bara om det är tekniskt möjligt att göra så.

Du kan läsa mer om rätten till dataportabilitet hos IMY

Du har rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter om vi gör det med en så kallad intresseavvägning som grund. Även efter en sådan invändning kan en personuppgiftsansvarig fortsätta behandla personuppgifterna om denne kan visa att det verkligen behövs eller om det krävs för att hantera rättsliga anspråk.

Du kan läsa mer om rätten till invändning hos IMY.

Du har rätt att inte omfattas av beslut som är fattade enbart på automatiserat vis. Einar Mattsson fattar dock inga beslut grundat endast på automatiserad behandling.

Du kan läsa mer om rättigheter vid automatiserade beslut hos IMY.

Om du vill utöva dina rättigheter så kan du kontakta oss via dataskydd@einarmattsson.se eller genom Mina sidor.

För att vi ska kunna hantera din förfrågan utan onödigt dröjsmål behöver du ange vilken personkategori du tillhör, alltså din relation till oss, exempelvis om du är boende eller besökare. Om vi inte kan vara säkra på att du är den du utger dig för att vara så kan vi komma att be dig om kompletterande uppgifter eller identifiering genom Mina sidor. Detta gör vi för att skydda dina uppgifter och för att inte lämna ut uppgifter till någon som utger sig för att vara du. Vi har en skyldighet att svara dig inom 30 dagar från det att vi mottagit en begäran från dig men vi strävar efter att svara snabbare än så.

Om du upplever att vi inte hanterar dina rättigheter korrekt så vill vi gärna att du först och främst kontaktar oss så kan vi förhoppningsvis reda ut det, men du har alltid rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer information på www.imy.se.

 

 

Hantering av personuppgifter

Se mer information om hur vi hanterar personuppgifter genom att klicka dig in på den kategori som stämmer in på dig.

Delning av personuppgifter med samarbetspartners

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med externa samarbetspartners för ändamål som t ex rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system. Vi tecknar alltid personuppgiftsbiträdesavtal där vi säkerställer en adekvat skyddsnivå för denna typ av behandlingar samt reglerar att våra personuppgiftsbiträden hanterar uppgifterna enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Överföring till tredjeland

Personuppgifterna behandlas huvudsakligen inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES så upprättas ett särskilt avtal med leverantören kring överföring till tredjeland för att säkerställa trygg personuppgiftsbehandling och skyddsnivå enligt gällande krav.

Fråga oss